Villkor

 1. Allmänt
1.Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Geografiska Kartguiden HB org. nr 916824-6669, Sagogången 39, 422 45 Hisings Backa, 031-922315, (”IT-Express”), avseende vissa webbhotellstjänster liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats (gemensamt ”Tjänsterna”) i delad servermiljö (”Webbhotellet”).
2.Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan IT-Express medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.
2. Tjänsterna
1.Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på IT-Express webbplats. IT-Express kommer inte att ta bort funktioner i Tjänsterna i onödan men från tid till annan kan IT-Express komma att ändra innehållet i Tjänsterna. Om en funktion skulle komma att tas bort strävar IT-Express alltid efter att ersätta den med en likvärdig funktion. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till Kunden.
2.IT-Express tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på IT-Express webbplats.
3. Avtalstid och uppsägning
1.Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av IT-Express. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
2.IT-Express tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. IT-Express lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
3.IT-Express tillämpar 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
4.IT-Express tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
5.IT-Express tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter att Avtalet har upphört att gälla sparas eventuella filer som lagrats genom Tjänsten under 1 vecka, såvida inte annat framgår av information på IT-Express webbplats. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
6.Uppsägning sker via IT-Express Kundcenter eller i via e-post support@itexpress.se.
7.Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. IT-Express bekräftar meddelandet omgående och utför eventuell återbetalning inom 20 dagar.
8.Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.
4. Domännamn
1.Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från IT-Express, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på IT-Express webbplats.
5. Avgifter
1.Avgifter för Tjänsterna betalas mot faktura. Avgifter debiteras i förskott eller efterskott beroende på vad som anges i beskrivningen av Tjänsterna. Betalningsvillkor och sätt för betalning framgår av fakturan.
2.IT-Express har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid. IT-Express kommer att blockera samtliga av Tjänsterna om betalning rörande en eller flera av Tjänsterna inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden.
3.Kund skall snarast meddela IT-Express om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall IT-Express medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 11 nedan.
4.Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
5.Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
6. Överlåtelser
1.Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter IT-Express medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum IT-Express har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
2.IT-Express får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.
7. IT-Express ansvar
1.IT-Express utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. IT-Express är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. IT-Express svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. IT-Express ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av IT-Express servrar.
2.IT-Express ansvarar endast för skador som IT-Express eller av IT-Express anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. IT-Express skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
3.Begränsning i punkt 7:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
4.Kund som drabbas av skada på grund av fel hos IT-Express eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. IT-Express lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till IT-Express och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
5.IT-Express har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men IT-Express garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.
8. Kunds ansvar
1.Kunden ansvarar för att IT-Express har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. IT-Express ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av IT-Express meddelanden.
2.Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
3.Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
4.Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. IT-Express förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om IT-Express uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt IT-Express skäliga uppfattning är oacceptabel.
5.IT-Express har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. IT-Express har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för IT-Express kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
6.Avtalet kan sägas upp av IT-Express om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska IT-Express ge Kund skälig tid för att vidta rättelse om IT-Express bedömer att rättelse är möjligt. IT-Express har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av tillgången till Tjänsterna utan att Kunden ges möjlighet att vidta rättelse:
om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida enligt IT-Express rimliga bedömning ger upphov till driftstörningar, överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, och detta kan antas hota eller störa IT-Express verksamhet eller funktionen på andra Kunders hemsidor;
om Kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ackordsförfarande, ställer in sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd;
om Kunden enligt IT-Express rimliga bedömning gör sig skyldig till brott mot punkt 8.3-8.4 ovan; eller
om Kunden enligt IT-Express rimliga bedömning bryter mot IT-Express regler angående vilken typ av information som får lagras inom Webbhotellet
eller annars omfattas av Tjänsterna enligt avsnitt 9 nedan.
om Kunden enligt IT-Express rimliga bedömning bryter mot IT-Express regler angående vilken typ av information som får lagras inom Webbhotellet eller
annars omfattas av Tjänsterna enligt avsnitt 9 nedan.
7.Utan att det påverkar eventuell rätt till uppsägning av Avtalet har IT-Express alltid rätt att tills vidare stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna om IT-Express bedömer att det är nödvändigt:
för att utreda om sådana omständigheter föreligger som gör att IT-Express har rätt säga upp Avtalet;
för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet efter polisanmälan; eller
för att försvara sig mot rättsliga anspråk riktade mot IT-Express av Kunden.
8.Avstängning av Tjänsterna enligt detta avsnitt 8 medför inte att Kundens skyldigheter enligt Avtalet upphör.
9.Vid IT-Express uppsägning och/eller avstängning på grund av Kundens brott mot villkoren i Avtalet har Kunden inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot IT-Express i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
9. Otillåten Användning
1.Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
Datavirus eller annan skadlig kod;
Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot,
hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller
Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.
2.IT-Express äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada IT-Express .
10. Personuppgifter
1.Kunden och IT-Express är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och IT-Express dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som IT-Express behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att IT-Express eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
2.Om Kunden som ett led i uppfyllandet av Kundens skyldigheter enligt detta avsnitt 10 bedömer eller önskat att Kunden och IT-Express ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kunden och IT-Express överens om att IT-Express standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. IT-Express standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt via IT-Express webbplats.
3.Kunden ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla IT-Express skadelös från alla former av skador och förluster som IT-Express lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 10.
11. Övrigt
1.Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
2.IT-Express har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
3.Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.